Asyl- och migrationsrätt  

Vi agerar som offentliga biträden i samband med din asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd samt medborgarskap i Sverige.
I de flesta mål rörande migrationsrätt utser Migrationsverket ett offentligt biträde för den sökande. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Det offentliga biträdet bekostas av staten. Förordnas inget offentligt biträde kan du anlita ett privat ombud.
Vid funderingar kring familj- och anhöriginvandring, avslag på ansökan om uppehållstillstånd eller befarar du avvisning, utvisning eller återkallelse av ditt uppehållstillstånd är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon.

Familjerätt 

I familjerättsliga ärenden är det i regel alltid bäst att företrädas av ett ombud med bred kompetens som är väl insatt i ärendet för att du som klient ska kunna få det bästa stödet och den bästa rådgivning under processen.. Vi har mycket stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter i vårdnadstvister (delad eller enskild vårdnad), frågor om umgänge för barn och boende.


 Vem betalar en vårdnadstvist?

I många fall har parterna en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring ingår i många hemförsäkringar och medför att man som part endast behöver betala en viss procentsats av rättegångskostnaderna. Procentsatsen kan variera beroende på vilket försäkringsbolag man har men brukar vanligtvis vara 20 % eller 25 %.

Om part inte har rättsskyddsförsäkring kan man ansöka om rättshjälp. Om part beviljas rättshjälp betalar staten dennes rättegångskostnader, dock inte motpartens. För att ha rätt till rättshjälp krävs att man har en begränsad inkomst och tillgångar samt att man inte beviljats rättsskydd. Om man beviljas rättshjälp får man betala en liten del av rättegångskostnaderna, en så kallad rättshjälpsavgift.

Hur mycket man får betala i rättshjälpsavgift beror av partens ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ombudet. För att kunna beviljas rättshjälp krävs (utöver det faktum att part inte beviljas rättsskydd) att part själv betalar en timmes juridisk rådgivning.

                                                                                                                      

Socialrätt 

Lagen om vård av unga – är mål där barn blir omhändertagna av socialtjänsten, antingen då det påstås att föräldrarna brister eller för att den unge själv agerar på ett sätt som medför en påtaglig risk för den unge. Både vårdnadshavare och barn har rätt till egna offentliga biträden.

Vi åtar oss  uppdrag som privata ombud i ärenden om omhändertagande på grund av misstänkt omhändertagande av barn och ungdomar enligt LVU. 

Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som privata ombud för brottsoffer som blivit utsatta för exempelvis sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande m.m.